PPCT SINH 12

PPCT Sinh 12 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT

SINH HỌC 12 CƠ BẢN

 

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI DẠY

01

*

 

 

01

Ôn tập phần di truyền học

PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC

Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

02

02

03

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

03

04

05

Bài 4: Đột biến gen

Bài 5: NST và đột biến cấu trúc NST

04

06

07

Bài 6: Đột biến số lượng NST

Bài 7: Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng NST

05

*

 

08

Luyện tập

Chương II: Tính qui luật của hiện tượng di truyền

Bài 8: Qui luật Menđen: Qui luật phân li

06

09

10

Bài 9: Qui luật Menđen: Qui luật phân li độc lập

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

07

11

12

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tình và di truyền ngoài nhân

08

13

14

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Bài 14: Thực hành Lai giống

09

15

16

Bài 15: Ôn tập chương II

Kiểm tra 1 tiết

10

 

17

18

Chương III: Di truyền học quần thể

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể.

Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể(tt)

11

 

19

20

Chương IV: Ứng dụng di truyền học

Bài tập di truyền học quần thể.

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

12

21

22

Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

13

23

 

24

Chương V: Di truyền học người

Bài 21: Di truyền y học

Bài 22: Bảo vệ vốn gen loài người và một số vấn đề XH của di truyền y học.

 

14

*

25

Luyện tập

Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

 

15

 

 

26

27

PHẦN SÁU: TIẾN HÓA

Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa

Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đăcuyn

16

28

29

Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại(tt)

17

*

30

Ôn tập học kì I

Kiểm tra học kì I

18

31

32

Bài 28: Loài

Bài 29: Quá trình hình thành loài

19

33

 

34

Bài 30: Quá trình hình thành loài ( tt )

Chương II: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Bài 32: Nguồn gốc sự sống

20

35

Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

21

36

Bài 34: Sự phát sinh loài người

22

37

Kiểm tra 1 tiết

23

 

 

38

PHẦN VII: SINH THÁI HỌC

Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

24

39

Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

25

40

Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

26

41

Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật ( tt )

27

42

Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

28

 

43

Chương II: Quần xã sinh vật

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng của quần xã

29

44

Bài 41: Diễn thế sinh thái

30

 

45

Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Bài 42: Hệ sinh thái

31

46

Bài 43: Trao đổi chất trong hệ sinh thái

32

47

Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

33

48

Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

34

49

Ôn tập phần sinh thái và tiến hóa

35

50

Kiểm tra học kì II

36

51

Bài 46: Thực hành Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

37

52

Bài 48: Ôn tập chương trình sinh học cấp THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 11 : 838
Năm 2018 : 5.172